Vergoedingsregelingen

Nieuwe regeling.

Vanaf 1 januari 2015 behoort de Jeudgzorg, waar binnen onderzoek en de behandeling van ernstige dyslexie vallen, tot het domein van de Regio's.
De vergoede zorg wordt uitgevoerd door instituten buiten het onderwijs.

Voor wie?

De vergoedingsregeling geldt voor leerlingen die op enig moment in 2015 en later 12 jaar of jonger zijn. De vergoedingsregeling is bedoeld voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit betekent dat er bij een kind geen sprake mag zijn van andere problemen, waardoor het leren wordt belemmerd. Deze kinderen hebben natuurlijk ook recht op goede zorg, maar deze zorg wordt dan op een andere manier bekostigd.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS EN SCHOLEN

Wanneer u uw kind bij Taalspurt gaat aanmelden (dit geldt voor de regio Gooi en Vecht, de gemeente Weesp en de gemeenten die vallen onder Wijde Meren) dient u voor een beschikking u zich te vervoegen bij de gemeente. U dient een leerlingdossier, samengesteld door school af te geven aan de gemeenten.Zien in de klas (een gecertificeerde instelling) zal het leerlingdossier gaan beoordelen en geeft al dan niet een ontvankelijjkheidsverklaring voor dyslexieonderzoek af. (zie voor een uitgebreide toelichting Informatie)
U mag ten alle tijden zelf bepalen welke praktijk het onderzoek (en eventueel de behandeling) gaat uitvoeren, maar moet dit wel duidelijk te kennen geven bij de gemeente.
Wanneer u uw kind bij Taalspurt gaat aanmelden (dit geldt voor de Regio Amersfoort) verloopt de procedure als volgt:

De aanmelding verloopt in fases:

Poortwachter

De school heeft een poortwachterfunctie. Op basis van de informatie uit het dossier en de informatie die ouders aanleveren, moet de school een inschatting maken of een leerling in aanmerking zal komen voor het vergoede onderzoek- en behandeltraject. De eerste stap in het onderzoek is namelijk de beoordeling van het schooldossier door het onderzoeksinstituut. Wanneer blijkt dat het schooldossier voldoet aan de criteria van het Masterplan dyslexie en er vermoedens zijn voor dyslexie komt het kind in aanmerking voor onderzoek. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de leerling niet dyslectisch is wordt dit onderzoek toch vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoeding?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet op school een aantal stappen zijn doorlopen. Op elke school wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd door standaardtoetsen af te nemen. Wanneer blijkt dat een leerling bij het leren uitvalt, wordt extra begeleiding (interventie) aangeboden. Voor lezen en spelling wordt daarbij meestal gebruik gemaakt van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Welke hulp geboden wordt, wanneer en met welk (gewenst) resultaat, wordt vastgelegd in het dossier van de leerling.

Interventies:

 • Er hebben minimaal twee interventies plaatsgevonden op verschillende zorgniveaus.
 • De interventies hebben een omvang van minimaal 12 weken.
 • De duur van de interventie moet in minuten zijn aangegeven.
 • Er is afstemming en overleg geweest.
 • De interventie moet geëvalueerd en besproken zijn met de relevante betrokkenen.

Wanneer de interventies onvoldoende resultaat opleveren, kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van dyslexie. Dit vermoeden moet opgesteld zijn door de school en ondertekend worden door de directie van de school. Bij aanmelding moet een uitdraai van het leerlingvolgsysteem als bijlage zijn toegevoegd.

Vanaf 2015 betekent dit dat er een Diagnostiek Behandel Combinatie, kortweg DBC geopend moet zijn voor de dertiende verjaardag van de betreffende leerling.

Wat te doen als de leerling binnenkort 13 jaar wordt?

Vraag aan de school of het voortraject in orde is. Dat betekent dat:

 • er tijdig en met de juiste toetsen is gesignaleerd.
 • er op school voldoende hulp is geboden (zie boven: wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoeding-interventies)
 • uit de handelingsplannen duidelijk wordt dat de geboden hulp onvoldoende effect heeft gehad.

Aanmelden

Wanneer al deze zaken in orde zijn kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een vrijgevestigde praktijk waaraan een GZ-psycholoog is verbonden die DBC’s mag openen en sluiten. Concreet betekent dit dat de praktijk zowel geprotocolleerd onderzoek als geprotocolleerde behandeling kan verzorgen. Voordat de ouders hun kind aanmelden bij een vrijgevestigde praktijk moeten ze contact opnemen met hun zorgverzekeraar en aangeven dat ze hun kind gaan aanmelden bij praktijk X met het doel in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en behandeling. De gemeente kan dan aangeven of zij met de betreffende praktijk een overeenkomst heeft. Wanneer dit niet het geval is zal de betaling op een andere wijze moeten plaatsvinden.

. Dit geldt voor de regio Utrecht-West en Amersfoort. Voor de regio Gooi en Vecht gelden andere bepalingen, lees hierover meer onder INFORMATIE.

En wanneer blijkt dat het voortraject niet in orde is?

Neem snel contact op met de school, zodat het dossier alsnog in orde gemaakt kan worden. Daarvoor heeft de school een jaar de tijd, de leerling kan namelijk in 2015 nog tot de 13e verjaardag worden aangemeld voor vergoede diagnostiek en behandeling. Ook geldt de vergoedingsregeleing alleen voor leerlingen op de basisschool. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet op school een aantal stappen zijn doorlopen. Op elke school wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd door toetsen af te nemen. Wanneer blijkt dat een leerling bij het leren uitvalt, wordt extra begeleiding aangeboden. Voor lezen en spelling wordt daarbij gebruik gemaakt van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Welke hulp geboden wordt, wanneer en met welk (gewenst) resultaat, wordt vastgelegd in het dossier van de leerling. Wanneer de extra begeleiding onvoldoende effect oplevert kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van dyslexie.

Ouders en de bereidheid om thuis te oefenen

Een andere belangrijke voorwaarde is de bereidheid van ouders om de behandeling te ondersteunen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het kind in aanmerking komt voor vergoede behandeling moet er thuis regelmatig geoefend worden. Regelmatig oefenen betekent dat de ouders 4 maal per week 20-30 minuten individueel met hun kind thuis moeten oefenen (op basis van aangeleverd huiswerk). Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat dit niet het geval is, moet de vergoede behandeling worden gestaakt.

Wat te doen wanneer uit het onderzoek blijkt dat de problemen van de leerling onvoldoende ernstig zijn om in aan aanmerking te komen voor vergoede behandeling? Of wanneer uit het onderzoek is gebleken dat de leerling naast dyslexie over bijkomende stoornissen beschikt?

Wanneer blijkt dat de leerling niet in aanmerking komt voor vergoede behandeling zijn er een aantal andere mogelijkheden. 1.De leerling kan alsnog worden aangemeld bij het samenwerkingsverband voor deelname aan de leeskliniek. 2.De ouders kiezen voor particuliere hulp. In onze regio zijn veel instituten die dit type hulp bieden. De kosten voor de hulpverlening komen in dit geval voor rekening van de ouders. Mijn kind is volgens de school niet dyslectisch maar ik wil toch graag een onderzoek, wat moet ik doen? De leerling kan alleen maar worden aangemeld voor een vergoed onderzoek wanneer de school een compleet leerling-dossier aanlevert waarin duidelijk wordt dat er aan dyslexie wordt gedacht. Daarvoor moet de leerling behoren tot de groep leerlingen die het zwakst presteren op toetsen voor lezen en spellen. Concreet betekent dit dat het kind op 3 achtereenvolgende toetsmomenten: een E-score op de DMT , of een E-score op genormeerde spellingtoetsen in combinatie met een D-score op de DMT heeft behaald. Voor alle duidelijkheid: In het leerlingdossier wat door school moet worden opgesteld, moeten de ruwe scores op de afzondelijke kaarten -omgezet in A/B/C/D/E score- worden aangeleverd. Gesommeerde scores of I/II/III/IV/V worden niet geaccepteerd. In geval van doublure gelden aangepaste criteria. Namelijk 3 maal een D-score op de DMT in het jaar van doublure in of in het jaar volgend op de doublure. Buiten dit moet een kind tussen de twee meetmomenten waarop het zwak persteert op de DMT (EMT/KLEPEL) en/of SVS (Pi-dictee) absoluut voldoende hulp van een deskundige gehad hebben (RT-er, Leerkracht) gedurene 4 tot 6 maanden 3 x per week 20 minuten. Wanneer dit niet het geval is komt de leerling niet in aanmerking voor vergoede diagnostiek en behandeling. Omdat de school maar een beperkt budget heeft voor onderzoek en behandeling- kunnen niet alle leerlingen waarvan de ouders graag willen dat het wordt onderzocht - op rekening van het schoolbudget worden onderzocht. Vindt u het als ouder toch belangrijk dat er onderzoek wordt uitgevoerd en extra hulp wordt geboden zult u zelf het onderzoek en behandeling moeten betalen. Taalspurt beschikt over voldoende expertise om onderzoek en begeleiding uit te voeren.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd en waar vindt de behandeling plaats?

Taalspurt is één van de instituten die DBC’s mogen openen en sluiten en dus vergoede diagnostiek en behandeling kunnen uitvoeren Het onderzoek vindt plaats bij de maatschap. Er zijn 2 vestingen: een vestiging in Hilversum, een vestiging in Bussum een vestiging in Huizen (kindcentrum de Optimist). Voor de behandeling van dyslexie zijn er meerdere locaties (2 in Weesp, 3 in Huizen, 1 in Naarden, 4 in Hilversum). Voor wat betreft de behandeling streeft Taalspurt zoveel mogelijk naar schoolnabije locatie. Afhankelijk van uw woonplaats wordt samen met u gezocht naar de best mogelijke oplossing. In een aantal gevallen behoort behandeling door een medewerker van een van de samenwerkende praktijken met Taalspurt op de school van uw kind tot de mogelijkheden. In alle andere gevallen zal de behandeling bij een van de vestigingen van Taalspurt plaatsvinden.

Wanneer en hoe vaak wordt het kind behandeld?

De behandeling vindt doorgaans 1 keer per week onder schooltijd plaats, in een enkel geval na schooltijd. De behandeling verloopt volgens een vaste volgorde. De behandeling duurt een uur: 55 minuten. directe tijd en 5 minuten indirecte tijd. Van de ouders wordt verwacht dat zij - wanneer de leerling door ziekte of bijzondere omstandigheden- niet kan deelnemen aan de behandeling tijdig afzeggen. Wanneer dit niet het geval is wordt een behandel uur in mindering gebracht op het totaal aantal vergoede behande luren. Er wordt op vaste momenten geëvalueerd (na 12 keer behandeling). De resultaten worden vastgelegd in een verslag wat wordt teruggekoppeld naar ouders en school.

Mijn kind heeft al een dyslexieverklaring en nu zegt de school dat het kind weer moet worden onderzocht om in aanmerking te komen voor vergoede zorg?

Dit klopt inderdaad, om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet het onderzoek en een eventuele dyslexieverklaring pas in 2009 zijn afgegeven. Dit komt omdat de vergoedingsregeling pas in 2009 is ingegaan. Het spreekt voor zich dat het onderzoek in dit geval veel minder uitgebreid zal zijn, omdat er al veel gegevens bekend zijn. Krijgt iedere leerling met een dyslexieverklaring vergoede hulp? Nee, dat is niet het geval. Ieder kind met een dyslexieverklaring heeft recht op extra tijd. Op welke andere faciliteiten hij of zij recht heeft staat in de dyslexieverklaring vermeld.

Wie bepaalt welke dyslexiepraktijk onderzoek en begeleiding uit gaat voeren?

Omdat de gemeente waarin men woont voor de kosten zorg draagt kiezen de ouders met welke praktijk ze in zee willen gaan. Afstemming met school is natuurlijk wel belangrijk. Voorwaarde voor vergoeding is dat uw gemeente een contract met de betreffende praktijk heeft afgesloten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het belangrijk te weten welke personen of instituten door uw gemeente geaccepteerd worden. Dit is belangrijk om te weten omdat anders de vergoeding niet door gaat. De gemeenten hebben zelf een lijst met namen en stellen dan een dyslexiepraktijk aangesloten moet zijn bij het kwaliteitsinstituut NKD.

  Het NRD en KD (de twee kwaliteistinstituten dyslexie) zijn per 1-1-2017 gefuseerd: NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Taalspurt heeft juni 2010 NRD-B aansluiting, dit is een volledige aansluiting. Deze aansluiting is verlengd na de hervisitering van juni 2014 en is eveneens geldig na de fusie.

  Ik wil mijn kind aanmelden bij Taalspurt. Wat moet ik doen? 

 1. Overleg voor u dit doet altijd met de school van uw kind! In de Regio Amersfoort is de school de poortwachter
 2. Voor privéonderzoek kunt u een aanmeldingsformulier downloaden (privé onderzoek) en digitaal aanmelden, Taalspurt neemt contact met u op.
  Voor privéonderzoek is in principe geen leerlingdossier vereist.
 3. Voor vergoede zorg moet u bij de Regio Gooi en Vecht en de regio Utrecht-West zich wenden tot de gemeente.
  Een compleet dossier moet bij de gemeente worden ingeleverd.
  De Regio stuurt dit door naar Zien in de klas. Zij beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor de vergoede zorg.
  Zo ja, dan geven zij een ontvankelijkheidsverklaring af. Hiermee gaat u naar de zorgaanbieder van uw keuze.
  Na ontvangst van de ontvankelijkheidsverklaring neemt Taalspurt contact met u op.
 4. Voor de Regio Utrecht meldt u zich bij de jeugdconsulent van uw gemeente. Deze stuurt uw dossier door naar Zien in de klas,
  zij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor zorg en even ontvankelijksverklaringen af. Hiermee gaat u naar de zorgaanbieder van uw keuze.
Categorie: