Klachtenopvang cliënten

De klachtenopvang is bedoeld voor de cliënten van Taalspurt, waar bij de Kwaliteitsweg Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector uitgangspunt zijn.

De klachtenopvang kent twee onderdelen:

  1. klachtbemiddeling van geschillen
  2. klachtbehandeling

ad 1. Klachtbemiddeling van geschillen

Indien er sprake is van ongenoegen wordt de gelegenheid geboden aan de cliënt resp. klager dit kenbaar te maken bij de persoon op wie het ongenoegen betrekking heeft. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden of niet gewenst zijn door de cliënt resp. klager dan kan in overleg met de directie van Taalspurt een bemiddelaar worden aangewezen, waarbij binnen 4 weken een gesprek zal plaatsvinden met als doel (de oorzaak van) het ongenoegen weg te nemen. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert of de cliënt resp. klager geen bemiddeling wenst, kan de wettelijk voorgeschreven klachtenprocedure worden gevolgd en een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van Taalspurt.

ad 2. Klachtbehandeling

Voor de behandeling van klachten is een klachtencommissie ingesteld door de directie van Taalspurt. De commissie is belast met de behandeling van klachten op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De klachtencommissie bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is bij Taalspurt. Bij de samenstelling van
de klachtencommissie wordt gewaarborgd dat aan de behandeling niet wordt deelgenomen door een persoon tegen wiens beslissing of besluit de klacht is gericht. De behandeling van klachten over gedragingen van bij Taalspurt aangesloten hulpverleners jegens de cliënt wordt in het onderstaande reglement beschreven.

Klachtenreglement

De klacht

Mondelinge en/of schriftelijke uiting door of namens een cliënt over gedragingen (handelen, nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de cliënt) van Taalspurt of van bij Taalspurt aangesloten hulpverleners.

De klager

Een klacht kan ingediend worden door de cliënt of iemand die namens de cliënt optreedt. Indien een klacht wordt ingediend namens de cliënt zal de klachtencommissie bij de cliënt nagaan of deze wenst dat namens hem of haar een klacht wordt ingediend.

De aangeklaagde

De bij Taalspurt aangesloten hulpverlener of de directie indien de klacht gericht is tegen Taalspurt.

De klachtencommissie

De voorzitter van de klachtencommissie is niet werkzaam bij Taalspurt. Overigens bestaat de klachtencommissie uit nog minimaal 2 personen. De commissieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de directie.