Jeugdzorg

JEUGDZORG door DE GEMEENTEN

Per 1 januari 2017 zijn er weer fusies tussen regio's en gemeenten.
Omdat niet alle regio's een zelfde beleid voeren, informeren we u apart over het beleid in de regio Gooi en Vecht (Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Naarden en Muiden, en sinds 1-1-2017 Wijde Meren en Weesp) en over het beleid van de regio Amersfoort (Eemnes, Amersfoort, Soest, Baarn, Woudenberg).

TOELATING VERGOEDE ZORG DYSLEXIE 2017
Taalspurt heeft voor 2017 contracten met de gemeenten binnen de volgende regio's: Gooi en Vecht en Amersfoort.
Er zijn betekenisvolle verschillen tussen deze regio's.
Deze verschillen worden hier onder beschreven.

REGIO GOOI en VECHT:

Ten aanzien van het toewijzingsbeleid heeft de Regio Gooi en Vecht een aantal belangrijke zaken gewijzigd.
Belangrijk om te weten is:

-Als ouder(s) van een mogelijk dyslectisch kind zult u voor de vergoede zorg een verwijzing bij de gemeente moeten vragen.
Het betreft de gemeenten in de regio Gooi en Vecht (Hilversum, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Huizen; de gemeenten die vallen onder Wijde Meren en Weesp)
De aanmeldingsformulieren voor ouders en school kunt u vinden via onderstaande link:

http://www.regiogv.nl/professionals/inkoop-contractbeheer-sd/jeugdwet/aa...

Een andere route via de website van regio Gooi en Vecht iclusief Weesp en Wijde Meren is:
http://www.regiogv.nl

Onder het kopje professionals klikt u op Inkoop en Contractbeheer SD, vervolgens op Jeugdwet, vervolgens op aanbieders en onderaan vindt u dan EED.
Hier vindt u de benodigde documenten om uw kind aan te melden.
Deze ingevulde documenten moeten digitaal verzonden worden aan dyslexie@regiogenv.nl

De FAQ (frequently Asked Questions) vindt u via:

http://www.regiogv.nl/content/media/sociaal/faq-ernstige-enkelvoudige-dy...

Voor overige vragen kunt u terecht bij:
Rosan Hilhorst
Contractbeheerder Sociaal domein
Werkdagen:maandag t/m vrijdag
T:035-6926204
M: 06-10959116
E: r.hilhorst@regiogenv.nl

WIJZIGINGEN
-tot 31-12-2014 beoordeelden de dyslexiepraktijken het schooldossier,
-vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente Regio Gooi en Vecht het schooldossier en de ouderaanmelding door ZIEN in de klas laten beoordelen.
Met ingang van 1 januari geldt dit ook Weesp en voor de gemeenten die vallen onder Wijde Meren.
Zien in de klas beoordeelt of het dossier van uw kind ontvankelijk is voor vergoede dyslexiezorg.

De gemeente stelt de volgende eisen tot toelating:
-3 x E niveau op de DMT of D niveau op DMT én E niveau op spelling
-hulp op 3 niveaus:
-niveau 1: Goed klassikaal onderwijs,
-niveau 2: Verlenge instructie
-niveau 3: Specifieke extra begeleiding

U kunt de FAQ en aanmeldingsformulieren voor school en ouders downloaden met behulp van bovenstaande links,
Alle benodigde documenten (schoolaanmelding; ouderaanmelding, handelingsplannen en uitsdraai leerling volg systeem) dienen digitaal naar dyslexie@regiogenv.nl gestuurd te worden.

Komt uw kind in aanmerking voor onderzoek en blijkt uit dit onderzoek dat uw kind ook in aanmerking komt voor een dyslexienbehandeling, dan krijgt uw kind maximaal 50 behandelingen (inclusief verslaglegging en overleg met school).
Wanneer uw kind een beschikking krijgt, kunt u daarmee naar de praktijk van uw keuze en zal een intake plaats vinden en zal het onderzoek ingepland worden.
U mag zelf kiezen door welke praktijk/instituut u uw kind wilt laten onderzoeken en behandelen. Maakt u geen keuze dan maakt de gemeente samen met u een keuze.

Wanneer uw kind helaas géén beschikking krijgt, (het dossier voldoet niet aan de criteria voor toewijzing volgens de gemeente) krijgt u het dossier weer mee en kunt u dit aan school retourneren. In overleg met de school zult u dan moeten beslissen welke stappen er verder genomen gaan worden.Samen met school kunt u bekijken of er nog mogelijkheden zijn om op een later tijdstip het schooldossier opnieuw in te dienen.

Vraag: Er moet individuele RT hebben plaatsgevonden, maar tot nu toe mocht dit ook altijd RT in kleine groepjes zijn. Is dat nu opeens niet meer toegestaan?
antwoord: RT in kleine groepjes wordt ook gehonoreerd als de hulp door een RT’er of leesspecialist is geboden en op hiaten van het kind is ingezet.

Vraag: Moet de hulp 2 of 3 keer per week plaatsvinden?
Antwoord: Aanbevolen wordt 3 x 20 minuten per week maar bij 2 x een half uur mag het dossier wel worden aangeleverd. De gemeente bekijkt de frequentie en kwaliteit van de HP’s en houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen binnen de basisschool en de klas.

Vraag: Interventie binnen de groep (dus door de leerkracht) gold tot nu toe ook als geldige interventie voor dossieropbouw. Blijft dit zo? Of geldt alleen de hulp van een RT-er?
Antwoord: Interventie binnen de groep blijft een geldige opbouw voor dossieropbouw.

Vraag: Hulp in de intensiefgroep van spelling was ook altijd een geldige interventie voor dossieropbouw. (Wij werken, zoals de meeste andere scholen tegenwoordig, met HGW). Of geldt nu ook alleen de hulp van RT buiten de groep als geldige interventie? En dan is de vraag weer: alleen individueel of ook in kleine groepjes?
Antwoord: Interventie binnen de groep blijft een geldige opbouw voor dossieropbouw.

REGIO AMERSFOORT

Met INGANG van 01-01-2016 mag Taalspurt van deze regio weer cliënten in onderzoek en behandeling nemen.
Er geldt geen plafond per zorgaanbieder, maar wel is er een plafond voor de gehele Jeugdzorg/dyslexiezorg.
In deze regio is de school de poortwachter: de school is de verwijzer en stelt het schooldossier samen.
Ouders kunnen (voor Taalspurt) een ouderaanmeldingsformulier invullen.
U mag zelf bepalen door welke praktijk u uw kind wilt laten onderzoeken en behandelen.
Het schooldossier zal door de dyslexiepraktijk die ouders gekozen hebben, beoordeeld worden.
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek, dan volgt een intake en de planning van het onderzoek.
Komt uw kind ook in aanmerking voor de vergoede zorg, dan heeft uw kind recht op maximaal 60 behandelingen (inclusief overleg, evaluaties en verslagen)
Taalspurt heeft met Regio Gooi en Vecht (inclusief Wijde meren en Weesp) en Regio Amersfoort contracten ten behoeve van de vergoede dyslexiezorg gesloten. Taalspurt zal voor de vergoeding van de dyslexiezorg in de regio Amersfoort contact opnemen met de gemeente. Ouders hoeven hiervoor niets te doen.
Ten aanzien van de regio Amersfoort betreft het contract de continuering van de zorg in 2017.
Dus als uw kind al in onderzoek of behandeling is, dan wordt deze zorg gecontinueerd gedurende 2017.

REGIO AMSTERDAM

Ten aanzien van de regio Amsterdam: met deze regio hebben we geen contract, omdat de regio Amsterdam vereist dat de behandeling in Amsterdam moet plaats vinden. Lopende dyslexietrajecten zullen betaald worden via het woonplaatsbeginsel.
Zodra nieuwe informatie beschikbaar is zullen we dit op de website plaatsen.