Behandeling van lees- en spellingsproblemen

  • oefenen met een spellingcategorie

De behandelmethode is gebaseerd op Kooreman. Deze is zeer gestructureerd van aard en heeft als doel de kennis van de klankstructuur van Nederlandse woorden inzichtelijk te maken ten behoeve van het leren lezen en spellen. Uitgangspunt voor het spellen is de auditieve instructie, het kind moet zich oriënteren op wat het hoort. De basis is het klankenschema.Van hieruit wordt stapsgewijs de leerstof aangeboden, deze is opgebouwd uit modules.

Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van flitsprogramma’s en instructiemateriaal op woord- en tekstniveau. Er bestaat een koppeling tussen lezen en spellen. Bovendien heeft Taalspurt eigen computerondersteunende software ontwikkeld: GRAFONEEM en OEFVOET. Deze software sluit volledig aan bij de behandelmethode.

Elke week, op een vast tijdstip vindt er een behandeling plaats van 60 minuten. Hierin wordt de te oefenen lesstof besproken en begeleid ingeoefend. Aan het eind van de les krijgen de ouders instructies met betrekking tot deze lesstof en wordt er huiswerk meegegeven.

Er wordt met ouders afgesproken dat er minimaal 4 maal per week gedurende 20 tot 30 minuten geoefend wordt. Het oefenen moet onder begeleiding van een ouder plaats vinden. Hierdoor is directe feedback mogelijk. De stapsgewijze opbouw, het directe instructiemodel, herhaalde oefening en directe feedback zijn pijlers van de behandeling.

Na 14 weken vindt er een herhalingsonderzoek plaats. Aan de hand hiervan wordt het effect van de behandeling gemeten, geëvalueerd en vervolgdoelen vastgesteld. Ouders en school ontvangen hiervan een verslag.

N.B. Vóór met de dyslexiebehandeling wordt gestart moet eerst de belemmerende invloed van een eventueel bijkomende stoornis (bijv: ADHD) uitgeschakeld worden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van medicatie of werkgeheugentrainingen (bijv; Cogmed of Jungle Memory) of een training voor het verbeteren van de executieve functies (My Brain Solutions) Er moet door de behandelaar na de training wel een betekenisvolle verbetering vastgesteld worden.

Categorie: